Výborné organické hnojivo - živočišná moučka NP 9 - 8
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Živočišná moučka NP  9 – 8, organické hnojivo

 

 Výrobce:  ASAVET a.s., Chodská 1032/27 Praha 2 , Vinohrady 120 00,       

                                              provoz Biřkov , 334 01  Přeštice

Číslo rozhodnutí o registraci :  2718

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost :                                                                          Hodnota :

Vlhkost v %                                                                      max.  10,0

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v  %                     min.   70,0

Celkový dusík jako N v sušině v %                                         9,0 

Celkový fosfor jako P2O5  v sušině v %                                  8,0  

Vápník jako CaO v sušině v %                                         min.   8,0                                     

Obsah tuku v sušině v %                                                   max.  20,0

Obsah částic nad 2,0 mm v %                                           max.  20,0

Hodnota PH                                                                       5,0  až  7,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:

kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20,nikl 50,

zinek 600

Živočišná moučka NP 9 - 8, organické hnojivo,  se používá k zásobování  půdy dusíkem a fosforem, které jsou v organické vazbě, což umožňuje jejich dlouhodobé uvolňování. V prvním roce se uvolní přibližně 50 % dusíku a v následujících létech pokaždé zhruba 25 %. 

Kromě vápníku a  obsahuje také důležité stopové prvky. Používá se jako hnojivo zásobní, k základnímu hnojení i pro přihnojování během vegetace (se zapravením do půdy). Výrobek se dodává ve formě  moučky  okrově až tmavě hnědé barvy.

 

Rozsah a způsob použití: 

Živočišná moučka NP 9 - 8 se používá ke hnojení v  dávce 0,5 až 1 t na ha při vysokém obsahu fosforu v půdě, 1 – 1,5 t na ha při středním obsahu fosforu v půdě a 1,5 - 2 t na ha při nízkém obsahu  fosforu v půdě. Při volbě dávky je nutné zohlednit náročnost pěstovaných rostlin. Maximální dávka 2 t na ha nesmí být překročena.

Doporučuje se použití pro všechny kultury polních plodin ( cukrová řepa,kukuřice,brambory,řepka,obiloviny ). Při současném použití jiných hnojiv s obsahem dusíku je třeba stanovit dávkování v souladu s pravidly nitrátové směrnice.

Aplikace se provádí rozmetači hnojiv. Při překrývací pracovní metodě se doporučuje pracovní šířka 8-10 m. Hnojivo  nesmí být aplikováno za příliš větrného počasí. Po aplikaci je nutné hnojivo ihned zapravit do půdy.

Živočišná moučka NP 9 - 8, organické hnojivo, je vyrobena z vedlejších produktů živočišného původu (materiály 2. a 3. kategorie) technologií podle nařízení ES č. 1069/2009 (metoda 1 ). Je částečně odtučněná. Nesmí se použít k hnojení zelených ploch (např. rekreační trávníky) a jako přídavné hnojivo pro zeleninu a plodiny určené k přímému konzumu.

Živočišná moučka NP 9-8 je určena výhradně pro podnik, který disponuje odpovídajícím množstvím orné půdy k jeho správné aplikaci.

Použití organického hnojiva je povoleno jen na orné půdě při orbě nebo předseťové přípravě a vždy musí dojít k dokonalému zapravení do půdy.

Toto organické hnojivo nelze použít na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem nejezte,nepijte,nekuřte. Prach může dráždit pokožku,oči a dýchací orgány. Používejte ochranné rukavice, chraňte oči a dýchací orgány. Po skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

 

První pomoc:

Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení pokožky omýt vodou a mýdlem.

 

Doprava a skladování:

Výrobek se dopravuje v big-bacích o max. hmotnosti 1000 kg

Výrobek se skladuje v suchu v krytých prostorách, zabezpečených proti vniknutí savců, ptáků, hmyzu apod., odděleně od ostatních  hnojiv. Nesmí se skladovat společně s krmivy a potravinami. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Doba použitelnosti:

3  měsíce od data výroby při dodržení podmínek skladování


Poslední změna: 15.11.2021